Gebrauchte

Santa Cruz Heckler CC Medium Jg. 2022 3900km Fr. 5’200.- Neupreis war Fr. 9’590.-

Santa Cruz Bronson C S-Kit Medium Jg. 2022 150km Fr. 5’400.- Neupreis war 7’190.-